ALENKA

Dělíme se o zkušenosti s výchovou a soužitím s dětmi
s autismem

Zpět

Co je autismus

Autismus (odvozené od řeckého "autos" = sám) je pervazivní (všepronikající) vývojová porucha, která celoživotně ovlivňuje daného jedince. Projevuje se v tzv. triádě postižení mentálních funkcí v oblastech komunikace (řeč, gesta i mimika), sociálního chování (vztahy s vrstevníky) a představivosti (hra).

Komunikace
Děti mají problémy s komunikací s okolím všemi způsoby a to i při vývoji řeči. Velmi málo napodobují druhé a téměř vůbec nepoužívají gesta a mimika postrádá komunikační význam. Téměr polovina těchto dětí si nikdy neosvojí mluvenou řeč a pokusy naučit je znakovou řeč nebývají úspěšné. Pokud se řeč rozvíjí, může být slovní zásoba bohatá, ale dítě z prvu nepoužívá slova ke komunikaci. V řeči je typická řada nápadností, jako například echolálie - opakování slov a textů bez širšího pochopení významu. Po tomto období následuje fáze, kdy dítě začíná tyto výroky využívat ke komunikaci, zejména pro vyjádření žádostí. Řeč působí bizarně, obvyklé jsou záměny zájmen a o sobě mluví v 2. osobě jednotného čísla. U starších dětí s dobrou celkovou inteligencí bývá řeč plynulá s nápadnými zvláštnostmi. Sklon k doslovnému chápání výroků, puntičkářství a formálnost výroků a často i odchylky ve znění řeči.

Sociální vztahy
Dítě s autismem obvykle neprojevuje zájem o hru s druhými dětmi, nenavazuje přátelské vztahy, chybí empatie.
Typy sociální interakce:

Představivost
Narušení představivosti (imaginace) má na mentální vývoj dítěte negativní vliv v několika směrech. Narušená schopnost imitace a symbolického myšlení způsobuje, že se u dítěte nerozvíjí hra, tedy jeden ze základních stavebních kamenů učení a potažmo celého vývoje. Nedostatečná představivost způsobuje, že dítě upřednostňuje činnosti a aktivity, které obvykle preferují podstatně mladší děti, vyhledává předvídatelnost v činnostech a upíná se tak na jednoduché stereotypní činnosti. Hra a trávení volného času se stávají nápadně odlišnými od vrstevníků – repetitivní aktivity a stereotypní chování. Okruh aktivit bývá omezený, hra je méně kvalitní, než by odpovídalo věku. Z výčtu jasně vyplývá, že je tak vážně narušena celá složka osobnosti člověka, která všestranně ovlivňuje jeho každodenní život. Navíc je tento handicap často spojen s hyperaktivitou, agresí a sebepoškozováním.

Diagnostika

Díky tomu, že stále nevíme, co je pravou příčinou autismu, slouží k rozpoznání této poruchy pouze diagnostika chování - na základě velmi pečlivého pozorování jedince je vypracována jeho diagnóza (Vermeulen, 2006). K tomu nám slouží celá řada posuzovacích škál. U nás v ČR je nejčastěji používána škála CARS Nepostradatelná přitom všem je interdisciplinární spolupráce, na které se podílí psycholog, pediatr, neurolog, dětský psychiatr, logoped, foniatr, rehabilitační pracovníci a speciální pedagogové. Významná je i rodinná anamnéza, protože v řadě případů hraje roli i genetický základ.

Léčba autismu

Terapie
Neexistují žádné zázračné terapie, žádné speciální triky, které by připravily postiženého autismem tak, aby vedl smysluplný život. Ve světě existuje terapie pevného sevření, muzikoterapie, hipoterapie, terapie pod vodou, terapie s delfíny, terapie na trampolíně, terapie pomocí vlhkých prostěradel a celá řada dalších nejbláznivějších postupů, jaké si dovedete představit. Na této zoufalé cestě není nic, co by se nevyužilo.

Medikamenty
V současné době neexistuje lék, který by úplně vyléčil autismus. Pouze lze zmírnit některé jeho projevy v chování.

Pedagogická intervence
Celkově platí, že nejlepší výsledky přináší strukturované vzdělávací programy, kombinace různých behaviorálních technik a využití vizuálních informací (spíše než verbálních instrukcí). Kvalitní spolupráce s rodinou, dobrá znalost vývojové psychologie a specifik poruch autistického spektra, uplatňování teorie učení (behaviorálních technik) a pedagogická a terapeutická empatie tvoří nejlepší základ pro kvalitní pomoc dítěti. Právě vzdělávací programy tvoří ve většině zemí základní intervenci. Strukturované učení bývá považováno za jedno z úspěšných vzdělávacích programů.